پلن اشتراکی سازمان‌ها

تمامی خدمات بنتا به‌صورت سرویس‌های اشتراکی سه ماهه، شش ماهه و یک ساله نیز قابل دریافت هستند بدین صورت که قراردادی مبتنی بر ارائه خدمات در بازه مورد نظر سازمان بین طرفین منعقد می‌گردد و مبلغ آٖن بسته به میزان نیاز سازمان تعیین می‌شود. سرویس‌های اشتراکی تمامی گستره خدمات بنتا را شامل می‌شوند و با توجه به پرداخت یک جای مبلغ از جانب سازمان مشمول تخفیف نیز می‌گردند که برای سرویس شش ماهه ۷٪ تخفیف و برای سرویس یک‌ساله ۱۰٪ تخفیف لحاظ می‌گردد. به‌عنوان مثال در صورتی که سازمانی به میزان ۱ میلیارد ریال نیاز به خدمات داشته‌باشد و سرویس اشتراکی یک‌ساله را انتخاب کند، با پرداخت مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال، به میزان همان ۱ میلیارد ریال در طول یکسال خدمات دریافت خواهد کرد. در صورت پر شدن سقف مبلغی قرارداد، سازمان می‌تواند بر اساس نیاز سرویس اشتراکی خود را با همان درصد تخفیف تمدید نماید.